Kon.S.K. Nieuw stabroek

Huishoudelijk reglement

De vzw Kon. S.K. NIEUW STABROEK heeft tot doel het stimuleren, het bevorderen en beoefenen van de sport in het algemeen en van de voetbalsport in het bijzonder. Deze doelstellingen zullen gerealiseerd worden in een sfeer van vriendschap en fair-play.

Zij zal onder meer

 1) op geregelde tijdstippen trainingen organiseren

 2) kinderen, jongeren en volwassenen begeleiden bij de uitoefening van de voetbalsport

 3) deelnemen en organiseren van voetbalcompetities, wedstrijden en voetbaltornooien.

 Alle leden van Kon. S.K. NIEUW STABROEK, verder genoemd « de club » verbinden zich ertoe zich te onderwerpen aan het huishoudelijk reglement, waarvan zij geacht zijn de inhoud te kennen.

 Alle nieuwe leden worden bij ondertekening van de lidkaart in het bezit gesteld van dit reglement. De club verbindt zich ertoe op eenvoudig verzoek een kopie ter beschikking te stellen. Onder leden wordt verstaan alle personen die door ondertekening van de verbondslidkaart toegewezen werden aan de club, hetzij als bestuurslid, hetzij als trainer of afgevaardigde, hetzij als speler.

 Elk lid van Kon. S.K. NIEUW STABROEK dient de volgende principes te respecteren :

 Het voetbalgebeuren binnen Voetbal Vlaanderen is 100% op vrijwillige basis als een vorm van pure liefhebberij. Er worden geen spelersvergoedingen betaald binnen de club.

 De tegenploegen worden aanzien als medesportbeoefenaars en niet als vijanden. Elk lid gedraagt zich steeds sportief zowel thuis als op verplaatsing. Respect wordt afgedwongen door een sportieve houding zowel op het veld door de spelers, als naast het veld door spelers, begeleiders, trainers en supporters. Een positieve aanmoediging gebeurt zonder de tegenploeg af te breken.

 Ieder lid respecteert het gezag van trainers en begeleiders. Elke speler aanvaardt de opstelling van de ploegen en een mogelijk beurtrolsysteem. Bij belet voor een training of wedstrijd worden de trainers en/of de begeleider tijdig verwittigd.

 Wij hebben respect voor spelers en supporters van andere ploegen, zowel thuis als op verplaatsing en we getuigen daarvan door ons gedrag op en naast het veld, voor, tijdens en na de wedstrijden.

 Het gezag van de scheidsrechter wordt op elk moment gerespecteerd zodat de sfeer van sportiviteit behouden blijft.

 Elk lid dient zich te onthouden van elke vorm van agressiviteit, zowel fysiek als verbaal. Noch racistische, noch persoonlijke kwetsende opmerkingen worden getolereerd.

 Elk lid dat toetreed verplicht zich ertoe loyaal te zijn ten opzichte van de vereniging en zich in te zetten voor de vereniging als geheel, zich te onthouden van uitspraken en/of daden die de vereniging kunnen schaden.

 Beneden de leeftijd van 16 jaar zijn roken en alcoholverbruik verboden.

 In de kleedkamers mag bij jeugdwedstrijden geen alcohol worden verbruikt.

 Roken is niet toegelaten in het gehele gebouw van de club.

 Drugdealers worden zonder uitzondering van de ledenlijsten geschrapt en worden aangegeven bij de bevoegde overheid.

 Druggebruikers kunnen tijdelijk geschorst worden of – bij herhaling – van de ledenlijst geschrapt worden. Bij minderjarige spelers worden de ouders ingelicht.

 Het bestuur van Kon. S.K. Nieuw Stabroek heeft het recht een lid uit te nodigen op een gesprek indien hij/zij zich niet houdt aan de hiervoor vermelde principes. Het lid mag zich daarbij laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze.

 Bij minderjarige leden zal één van de ouders, de wettelijke voogd of een andere vertrouwenspersoon naar keuze mee worden uitgenodigd en gehoord worden.

 Een verwittiging kan dan het gevolg zijn. Wanneer dezelfde feiten zich een 2de

maal voordoen bij hetzelfde lid, kan het bestuur, nadat betrokkene gehoord werd, beslissen tot een tijdelijke schorsing (voor bepaalde of voor alle functies) of een niet-hernieuwing van het lidmaatschap bij het volgend seizoen.

Elk spelend lid is verplicht zijn lidgeld te betalen voor 31 oktober van het lopende seizoen.

De voorwaarden en bedragen worden voor elk seizoen door het bestuur van Kon. S.K. NIEUW STABROEK vastgelegd.

Bij niet-betaling van het lidgeld zal het lid automatisch geschorst worden tot de betaling effectief is gebeurd.

Het huishoudelijk reglement heeft tot doel elk lid van onze vereniging een leidraad te geven binnen de club. De clubleiding behoudt zich te allen tijde het recht voor dit huishoudelijk reglement aan te passen waar zij het nodig acht. Elke aanpassing wordt na bekendmaking onmiddellijk van kracht.

Het bestuur

Nieuwe reacties

11.09 | 12:08

Beste Mijn zoon van 13 jaar wil eventueel graag voetballen…is e...

11.10 | 08:38

Gelieve voor alle vragen ons CONTACTFORMULIER te gebruiken.

26.03 | 01:15

. Denk dat veeeeeeele clubs serieus jaloers gaan zijn op die BOEREN va...