Kon.S.K. Nieuw stabroek

Wat bij ongeval?

Wat te doen bij sportongeval.

Helaas horen bij de sportbeoeffening ook het risico op kwetsuren bij wedstrijden, trainingen, tornooien of mogelijke andere clubgebonden voetbalactiviteiten

K.SK.NieuwStabroek is vanaf seizoen  2018/19 aangesloten bij de KBVB. Dit wil zeggen dat als je op training,  tijdens een wedstrijd of tornooi een kwetsuur oploop je hiervoor verzekerd bent.

Net zoals vroeger dienen hier ook de nodige documenten te worden ingevuld en doorgestuurd.

Vraag aan uw afgevaardigde of op de club de ongevalsaangifte KBVB.

Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte KBVB (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf het inlichtingsblad in.

Bezorg deze documenten binnen de week na het ongeval op de club (eventueel via uw ploegafgevaardigde)  aan de clubsecretaris Roger Cuyt

 

NIEUW Aangiften met te kleine kostprijs, bv gewone visite van 25 euro, worden helaas NIET door de verzekering terugbetaald, het heeft dus ook geen enkele zin hiervoor een dossier of aangifte op te starten

De club vult de documenten verder aan door toedoen van de secretaris ROGER CUYT en bezorgt deze tijdig bij de KBVB.

Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u rechtstreeks gecontacteerd.

Opgelet, er is vanaf dit jaar nog slechts slechts 1 ongevallenformulier te gebruiken zowel voor de jeugd als voor de senior- en reserveploegen.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ongevallenformulier voor de RECREATIEVE ploegen en voor de COMPETITIEVE !

 

 

 DEZE FORMULIEREN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR BIJ UW PLOEGAFGEVAARDIGDE OF IN HET K. SK. N.S. CLUBHUIS

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier "Attest van herstel".

Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.

 

………………………………………………………………………………………………………

TER INFO - Uittreksel KBVB

Alle aangesloten leden zijn, door een gezamenlijke polis bij de KBVB, verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Hieronder een overzicht van de procedure. 


Stap 1 : Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval.

( of print dit zelf af via onze website, zie link op deze pagina)

Zorg ervoor dat de gerechtigde correspondent je het formulier “Aangifte van ongeval” heeft bezorgd voor je naar de dokter gaat. Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter. 


Stap 2 : Formulier laten invullen door de dokter.

De rubriek “Medisch getuigschrift” op de rugzijde van het formulier dient door de dokter te worden ingevuld.  Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kine. Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandeling :  Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelde dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijke toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelde arts. Het Federaal Solidariteits Fonds (kort FSF), verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in de kosten van 'speciale zorgen' wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst. Er worden slechts één behandeling per dag en slechts 60 behandelingen per kalenderjaar terugbetaald.  Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelde dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan wederom goedgekeurd worden door de KBVB.  


Stap 3 : Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club

Bezorg het formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent. Dit formulier dient binnen de 14 kalenderdagen in het bezit te zijn van de KBVB anders wordt het dossier niet aanvaard.  Geef de gerechtigde correspondent op een apart briefje de volgende gegevens : 

- Beroep van de speler

- Naam + adres van de werkgever 

- Klever van je ziekenfonds

- Bankrekeningnummer van de speler

- Duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval

  ( datum, uur, plaats, welke wedstrijd/training en hoe het is gebeurd )

- Omschrijving van de opgelopen kwetsuur 


Stap 4 : Het attest van herstel

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. 

Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.  Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingsoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen.
Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. De gerechtigde correspondent zal dan het dossier indienen bij de KBVB. Indien dit attest niet is ingediend mag het voetbalspelen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit.  Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport.  Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalsaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen. 


Stap 5 : De terugbetaling

Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “Detail van tegemoetkoming van het FSF”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Hou er rekening mee dat de terugbetaling vanwege de KBVB tot 2 maanden kan duren. 


Nog enkele belangrijke punten : ·

Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).  Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.  · De KBVB rekent een franchise van 8.90 € per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling. (jaarlijkse index aanpassing) . Indien u verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten. · De verjaring van een ongeval treedt in 1 jaar na ontvangst van de ongevalsverklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een ‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer het FSF een voetbalongeval heeft geregistreerd én je brengt gedurende 1 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien. ·  De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, ten belopen van 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van 125 € en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds.  Een medisch attest is vereist. · Nog even dit : de bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een Solidariteits fonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.

 

De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of Rijkswacht (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).  

 

Nieuwe reacties

11.09 | 12:08

Beste Mijn zoon van 13 jaar wil eventueel graag voetballen…is e...

11.10 | 08:38

Gelieve voor alle vragen ons CONTACTFORMULIER te gebruiken.

26.03 | 01:15

. Denk dat veeeeeeele clubs serieus jaloers gaan zijn op die BOEREN va...